1.jpg
Hier, op deze speciale website zult u veel historische feiten kunnen lezen. We doen dat in columnvorm in een vijftal korte afleveringen. We doorlopen deze geschiedenis aan de hand van de vijf kenmerken van onze Vrije Evangelische Gemeente.
Deze kenmerken zijn:
1. persoonlijk geloof
2. zendingsgemeente zijn
3. vrije zelfstandige gemeente
4. belijdende gemeente
5. oecumenisch contact.

De geschiedenis - De gemeente als belijdende gemeente

Wanneer ben je belijdend?
In veel kerken worden leden gevraagd om in te stemmen met een (op schrift) vastgelegde formulering van het geloof. De meeste protestantse kerken kennen bijvoorbeeld de “drie formulieren van enigheid” (Heidelberger Catechismus, Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels). Omdat met name hierover in de loop van tijd veel ruzie is ontstaan wordt soms ook wel spottend over de “drie formulieren van onenigheid” gesproken.

Vrije Evangelischen in de 19e eeuw
Dominee Anthony Brummelkamp weigerde om kinderen te dopen van ouders die niet kerkelijk meelevend waren. Dit kwam voort uit de zondag aan zondag lege kerk, terwijl de kerk op papier veel leden kende. “Leden uit gemak”. Hij vond dat er sprake zou moeten zijn van een persoonlijk geloof in de Heer om je kind te laten dopen. Hij stelde dat ‘niet de leer, maar de Heer centraal moet staan”. En daarmee stond hij lijnrecht tegenover de kerk in die tijd.

Vrije Evangelischen in de 20e en 21e eeuw
Ook vandaag de dag lijkt dit een van de grootste verschillen te zijn tussen de Vrije Evangelische Gemeenten en veel (andere) protestants christelijke gemeenten. Zo wordt de Heidelbergse Catechismus binnen de VEG vooral gezien als heel goed en nuttig voor de tijd waarin ze geschreven werden (1563) maar als ‘niet-passend’ in deze tijd. Want pas als niet de leer, maar de Heer centraal staat, dan kan de vorm van geloven steeds aanpassen aan de tijd. Daardoor wordt geloven en dat geloof belijden tijdloos en van alle tijden en alle eeuwen.

De Heer staat centraal: Een belijdend logo
De Bond van Vrije Evangelische Gemeenten heeft dit nog eens extra benadrukt in haar logo. Hierin staat het Griekse woord ICHTUS:

(I) Jezus
(CH) Christus
(TH) Gods
(U) Zoon
(S) Redder.

Deze Jezus vormt immers de kern van een ieders persoonlijke geloof!

De Kruiskerk in het heden
Op de eerste Pinksterdag legden acht mensen belijdenis van hun geloof af in onze gemeente. Het is een vreudevolle zaak dat, in een tijd waarin veel mensen en vooral jongeren zich afkeren van de kerk, er nog steeds mensen zijn die voor hun geloof willen uitkomen. Maar tegelijkertijd is het slechts een momentopname. Er wordt op die dag niets afgesloten of begonnen. Het is vooral een bevestiging van, een antwoord op een vurig verlangen om je levensweg samen met God te vervolgen. En daarvoor is geen mooier moment denkbaar dan met Pinksteren, wanneer de geest van God het vuur verder mag aanwakkeren. Bij wie eerder belijdenis deden, maar ook bij hen die dit verlangen nog niet eerder kenden.

God vraagt niet om je handtekening, maar om je hart!! Dus iedereen die hardop uitspreekt dat hij/zij bij God wil horen en ernaar leeft, behoort al tot zijn belijdende gemeente.

eerder verschenen artikelen:


De geschiedenis - De gemeente als belijdende gemeente
De geschiedenis - De gemeente als zendingsgemeente.
De geschiedenis - Het persoonlijk geloof