logo VEG Kruiskerk Heerde

Diensten archief
26 maart
Ochtenddienst

5e zondag 40-dagentijd

Dienst online meebeleven
26 maart
Avonddienst

Dienst online meebeleven
19 maart
Ochtenddienst

3e zondag 40-dagentijd

Doopdienst

Dienst online meebeleven
19 maart
Avonddienst

Dienst online meebeleven
12 maart
Ochtenddienst

3e zondag 40-dagentijd

Dienst online meebeleven
12 maart
Avonddienst

Dienst online meebeleven
08 maart
Avonddienst

Biddag voor gewas en arbeid

Dienst online meebeleven
05 maart
Ochtenddienst

2e zondag veertigdagentijd

internationale dienst met Aniek Smit en Jeugd met een Opdracht
koffiedrinken na de dienst verzorgd door wijk 8

Dienst online meebeleven
05 maart
Avonddienst

Dienst online meebeleven
26 februari
Ochtenddienst

1e zondag veertigdagentijd

dienst online meebeleven
26 februari
Avonddienst

Dienst online meebeleven
Toon meer diensten
 

2016- Bij de maand november

Godsnamen in de bijbel:  JEZUS

In oudtestamentische tijd was de naam Jeshua, het Hebreeuws voor Jezus, zeer algemeen. Jozua, de opvolger van Mozes, droeg die naam.  Lukas gebruikt de naam Jozua eigenlijk in zijn Griekse vorm ‘Jezus’. Hand. 7:45. Hij ontleende dat aan de Septuaginta; de vertaling van het Oude Testament uit het Hebreeuws in het Grieks. De auteur van één van de oudtestamentische apocriefe boeken werd daarin genoemd ‘Jezus, zoon van Sirach’.In zijn werkwoordsvorm betekent yeshua: redden. Als zelfstandig naamwoord betekent het: redder, bevrijder en ook redding, verlossing of heil. In de Hebreeuwse Bijbel komt het woord veel voor.

In het Evangelie van Matteüs lezen wij over de geboorte van de Here Jezus. De evangelist deelt ons mee welke belangrijke voorbereidende gebeurtenissen hieraan vooraf gingen. Matteüs vertelt over het Joodse meisje Mirjam – en dat zij zwanger was door de Heilige Geest Gods (1:18-20). De man met wie zij al ondertrouwd was kreeg van Godswege de bevestiging dat de zoon die Maria zou baren uit God geboren was: en u zult Zijn Naam Jezus noemen…

De bijzondere reden om dit Kind de veelzeggende naam Jezus te geven is de mededeling: Want Hij zal Zijn volk redden van hun zonden. Ook Maria zelf kreeg te horen hoe Gods Zoon moest heten (Luc. 1:31).

We moeten dus niet vergeten dat het om een oorspronkelijk Hebreeuwse naam gaat, die een duidelijke betekenis heeft. Want die naam heeft ons veel te zeggen! De naam Jeshua heeft als oudere vorm Jehosua. Beide vormen zijn afgeleid van het Hebreeuwse werkwoord jasha’ dat betekent: (uit)redden, verlossen, uithelpen, bevrijden; jasha heeft in geestelijk opzicht de betekenis van heilbrengen. Deze oudste vorm Jehosua omvat de Godsnaam Jeho (HERE) en een vorm van het genoemde werkwoord jasha en kan zo vertaald worden als: De HERE redt of Heil van de HERE. Deze betekenis ligt eveneens in de vorm Jeshua en het latere Iesous. Wij ontdekken hiermee dat de naam gegeven aan Gods Zoon de stellige belofte inhoudt de HERE redt.

In het Oude Testament komt de oude vorm Jehoshua (Jozua) al voor als naam van Mozes dienaar en opvolger (Ex. 24:13; 32:17; 33:11; Joz. 1:1). In latere tijd van Israëls geschiedenis komen we deze naam ook tegen in de vorm Jesua (Neh. 8:18).
De Hebreeuwse naam Jeshua was zeker niet onbekend toen Jezus werd geboren. Zo weet de Joodse geschiedschrijver Flavius Josephus, die leefde in de eerste eeuw na Christus, in zijn geschriften 19 mensen te vermelden die deze naam dragen. Zo noemt hij ook Jezus die genaamd wordt Christus (Joodse Oudheden XX, 9,1). Hiermee onderscheidt hij de Here Jezus met Zijn eretitel Christus van alle andere dragers van dezelfde naam.

Matteüs geeft een interpretatie van de naam Jeshua/Jezus door Zijn toekomstige taak als Verlosser van de zonden van Zijn volk te vermelden. Israël kende deze belofte uit Gods Woord (vergelijk Ps. 130:8). Men wist dat God zonde kon vergeven en dat dit alleen Hem toekwam; maar nu wordt met de naam Jeshua ook aan Jezus zondevergeving toegeschreven. Daarom kondigde de engel in de nacht van Jezus’geboorte, de herders aan: U is vandaag de Redder geboren…(Luc. 2:11).
 

J.M. Weststrate

Komende week:
27
Overleg 5 personen van Ichtus
Bovenzaal
Aanvang: 19:00 uur.

Time-Out
Achterkamer
Aanvang: 19:30 uur.

Kringavond: geloof en actualiteit
Huiskamer
Aanvang: 20:00 uur.

Ichthus
Bovenzaal
Aanvang: 20:00 uur.

Avondgebed
Kerkzaal
Aanvang: 19:30 uur.

Voorjaarsledenvergadering
Kerkzaal
Aanvang: 19:30 uur.

Inloop + lunch
Huiskamer
Aanvang: 10:00 uur.

Jeugdkamp
andere locatie

Jeugdkamp
andere locatie

Jeugdkamp
andere locatie

Grip op de Knip
Huiskamer
Aanvang: 19:30 uur.

Time-Out
Achterkamer
Aanvang: 19:30 uur.

Ichthus
Bovenzaal
Aanvang: 20:00 uur.

Gemeentebrief:
Vul hieronder uw e-mailadres in en ontvang automatisch elke week onze gemeentebrief.