logo VEG Kruiskerk Heerde

Actueel
Altijd weer- gebundeld
2016- Bij de maand decemberIn 2022 verschenen in het maandblad 'Rondom de Kruiskerk' 11 inleidingen rond het centrale thema 'Altijd weer'. Deze inleidingen zijn gebundeld tot een boekje. Dit boekje is tegen betaling van de drukkosten te bestellen bij de secretaris of te downloaden onder downloads op deze website.

Lees verder 

2016- Bij de maand december

Godsnamen in de bijbel:  IMMANUËL

Immanuel, ook wel Emmanuel of Imanu'el  betekent ‘God (is) met ons’. Het is een in de Bijbel voorkomende naam, genoemd in het Oude Testament, in Jesaja 7,14 en 8,8. In het Nieuwe Testament wordt in Matteüs 1,23 de tekst uit Jesaja 7,14 geciteerd als voorzegging van de komst van de Messias, in het bijzonder in de persoon van Jezus.

De passages uit Jesaja vormen de verwijzing naar een kind, geboren in de regeerperiode van koning Achaz. Gedacht wordt aan Achaz' zoon en opvolger koning Hizkia of aan een zoon van Jesaja zelf.

Jesaja profeteert op het moment dat de koning van Aram (Assyrië) samen met de koning van het tienstammenrijk Israël ten strijde trekt tegen Juda. Jeruzalem wordt belegerd, maar ze kunnen de stad niet innemen. De koning van Juda, Achaz, mag een teken van de Here vragen, maar met veel vertoon van vroomheid doet hij het niet. Dan geeft de Here zelf een teken: er is een jonge vrouw in verwachting. Zij zal dat kind Immanuël noemen.

De omstandigheden waarin Immanuel opgroeit lijken niet bepaald hoopgevend. Maar in Jesaja 8 zien we dat, als de vijandelijke legers over Juda heen spoelen, juist God bij Juda en zijn koning is. Wat dit betekent vinden we, in een ander verband, duidelijk uitgelegd in 2 Kronieken 1,12a:

‘En zie, bij ons (immanu) gaat God aan de spits’. God gaat als de eigenlijke legeraanvoerder voorop – letterlijk staat er: aan het hoofd – en strijdt zelf voor Jeruzalem.

Mattheüs haalt de profetie van Jesaja aan bij de geboorte van Jezus: ‘Zie, de jonkvrouw zal zwanger worden en een zoon baren; en zij zal hem de naam Immanuël geven’ .
In Mattheüs 1 wordt duidelijk gemaakt waarom dit Messiaanse kind Jezus genoemd moet worden: ‘geef Hem de naam Jezus, WANT Hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden." (vs. 21)
De naam Jezus betekent (net als Jesaja): de HERE is heil/redding.
De komst van Jezus betekent: de HERE redt Zijn volk, met andere woorden: God is met ons.

De naam Jezus is de Griekse versie het Hebreeuwse ‘Jehoshua’ of (de verkorte vorm) ‘Joshua’ en betekent: JaHWeH (HERE) is redding.
‘Jezus’ is de Naam van Hem, die wij in het Oude Testament kennen als de HERE. Hij is de Ik-ben’.

God heeft Zich in de Bijbel met deze Naam bekendgemaakt. En zoals dat meestal het geval is met namen in de Bijbel, drukt ook deze Naam het wezen van de Persoon uit.

Tijdens Zijn eerste komst werd de Messias verworpen en voor velen was Hij een struikelblok. Ook daarvan sprak de Messiaanse profetie in Jesaja 7 tot 9.Later horen wij Simeon hetzelfde zeggen als hij het Kind Jezus in zijn armen houdt: ‘...mijn ogen hebben Uw heil gezien, dat Gij bereid hebt voor het aangezicht van alle volken... Zie, deze is gesteld tot een val en opstanding van velen in Israël en tot een teken, dat weersproken wordt...(Luc.2,29-35) Pas in de toekomst, als Jezus terugkeert, zal Hij boven alle twijfel verheven zijn! Dan zal Israël weten, dat Hij de Redder is: God met ons!

Alle volkeren zullen ontdekken, dat Hij de HERE is, de Aanwezige die te midden van de volken wil wonen.

J.M. Weststrate

 

Komende week:
05
Ichthus
Bovenzaal
Aanvang: 20:00 uur.

Avondgebed
Kerkzaal
Aanvang: 19:30 uur.

Bijbelstudie
Achterkamer
Aanvang: 20:15 uur.

INLOOP
Huiskamer
Aanvang: 10:30 uur.

KR-vergadering
Huiskamer
Aanvang: 20:00 uur.

Kerkdienst
Kruiskerk - B. van Dijklaan
Aanvang: 10:00 uur.

Kerkdienst
Kruiskerk - B. van Dijklaan
Aanvang: 19:00 uur.

Ichthus
Bovenzaal
Aanvang: 20:00 uur.

Commissie van Beheer vergadering
Huiskamer
Aanvang: 20:00 uur.

Filmrepetitie
Onderkomen
Aanvang: 20:00 uur.

Gemeentebrief:
Vul hieronder uw e-mailadres in en ontvang automatisch elke week onze gemeentebrief.