logo VEG Kruiskerk Heerde

Diensten archief
26 maart
Ochtenddienst

5e zondag 40-dagentijd

Dienst online meebeleven
26 maart
Avonddienst

Dienst online meebeleven
19 maart
Ochtenddienst

3e zondag 40-dagentijd

Doopdienst

Dienst online meebeleven
19 maart
Avonddienst

Dienst online meebeleven
12 maart
Ochtenddienst

3e zondag 40-dagentijd

Dienst online meebeleven
12 maart
Avonddienst

Dienst online meebeleven
08 maart
Avonddienst

Biddag voor gewas en arbeid

Dienst online meebeleven
05 maart
Ochtenddienst

2e zondag veertigdagentijd

internationale dienst met Aniek Smit en Jeugd met een Opdracht
koffiedrinken na de dienst verzorgd door wijk 8

Dienst online meebeleven
05 maart
Avonddienst

Dienst online meebeleven
26 februari
Ochtenddienst

1e zondag veertigdagentijd

dienst online meebeleven
26 februari
Avonddienst

Dienst online meebeleven
Toon meer diensten
 

2016- Bij de maand april

Godsnamen in de bijbel:  ELSHADDAI

EL-Shaddai is de Almachtige God, de overvloedige Bron van leven, die alles schenkt wat voor het leven noodzakelijk is. De precieze betekenis van het woord ‘Sjaddaj’ is vandaag de dag een onderwerp van discussie. De rabbijnen uit de eerste eeuwen van onze jaartelling leidden het af van twee Hebreeuwse woorden: het eerste ‘sja’ betekent ‘wie’; het tweede ‘daj’ betekent ‘voldoende’. Naar hun opvatting betekent de naam ‘Sjaddaj ‘ dus; ‘Hij die altijd voldoende is’, of ‘Hij die zelfgenoegzaam is’. Een andere afleiding die min of meer op dezelfde betekenis uitkomt, ziet het woord als verwant aan het Hebreeuwse woord ‘sjad’, dat 18 maal in het Oude Testament vertaald is door ‘moederborst’. ‘Sjaddaj’ is dan ‘degene die liefheeft’, zoals een vrouw haar zuigeling {Jes.49 vers 15}. Sjaddaj is dus de God die de mens tegemoet komt in Zijn ondersteunende kracht. Telkens wanneer de Jood deze naam uitsprak, dan herinnerde dat hem eraan dat elke goede gave en elk volmaakt geschenk van Hem, de Sjaddaj, de Almachtige, vandaan komt, dat Hij nooit te vermoeid is om Zijn barmhartigheid over Zijn volk uit te gieten en dat Hij meer gereed staat om te geven dan wij om te ontvangen.

Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende…... (Psalm 91:1)

Hier zien we een verbindingstekst tussen El-Elyon en El-Shaddai. Wanneer je de toevlucht zoekt bij de Allerhoogste dan zul je merken dat je wordt bewaard en beschermt door de Almachtige.

Wanneer we ons in de ‘schaduw van de Almachtige bevinden, dan wil dat niet zeggen dat ons dan nooit enig verlies of verdriet zal overkomen. Het betekent wel dat als er moeite en pijn in het leven van de gelovige komt, dit als het ware wordt ‘gefilterd’ door de Almachtige. Alles wat niet in Zijn plan voor ons leven past zal Hij met Zijn Almacht verhinderen om in ons leven te komen. Daar is Hij de Almachtige voor.

Kort nadat God zich via Melchizedek aan Abram openbaarde als El-Elyon, God de Allerhoogste, maakt Hij zich aan Abram bekend als: El-Shaddai, God, de Almach­tige.

De situatie waarin Abraham verkeerde kunnen we kort samenvatten als: Volkomen hopeloos! Geen hoop op een eigen zoon, geen vruchtbaar­heid, vastgelopen in eigen plannen, en geen uitkomst meer in zicht.

 Ik ben God de Ontzagwekkende, leef in verbondenheid met mij, leid een onberispelijk leven. Gen. 17:1

Is het niet méér dan wonderlijk, dat God Zich juist op dit moment laat kennen als 'El-Shaddai', als God de Almachtige. Hij doet dit door vrucht te beloven in een situatie van volkomen vruchteloosheid en dorheid. Hiermee hebben we dan ook meteen de betekenis van de Naam dat 'borst' betekent.

De moederborst is van levensbelang. Deze ge­dachten laten ons zien wat de Naam El-Shaddai voor ons mag bete­kenen.  In de Heer Jezus is God voor ons ook de El-Shaddai, de Almach­tige God.

De Naam El-Shaddai, is ook verbonden met Gods beloften aan de aartsvaders. Niet alleen Abraham, maar ook Izaäk en Jakob hadden hun ontmoetingen met El-Shaddai. Jakob had zijn vader Izaäk en zijn broer Ezau bedrogen. Ezau was zo kwaad dat hij zijn broer wilde doden en daarom vluchtte Jakob naar de fami­lie van zijn moeder. Voordat hij van huis weggaat roept zijn vader hem bij zich en zegent hem:

God, de Ontzagwekkende moge je zegenen, je vruchtbaar maken en je veel nakomelingen geven, zodat er een groot aantal volken uit je voortkomt. Gen. 28:3

Ondanks zijn bedrog mocht Jakob toch de zegen dragen

Er is een onmetelijk grote rijkdom beschikbaar voor de gelovigen in de Heer Jezus Christus. Laten wij nooit vergeten dat de Heer Jezus onze El-Shaddai is. Hij is gezeten aan de rechterhand van God. De Heer Jezus troost zoals niemand dat kan. Hij begrijpt ons zoals niemand ons kan begrijpen. We kunnen in volle gerustheid ons hele leven in Zijn liefdevolle handen leggen.

 J.M. Weststrate

Komende week:
27
Overleg 5 personen van Ichtus
Bovenzaal
Aanvang: 19:00 uur.

Time-Out
Achterkamer
Aanvang: 19:30 uur.

Kringavond: geloof en actualiteit
Huiskamer
Aanvang: 20:00 uur.

Ichthus
Bovenzaal
Aanvang: 20:00 uur.

Avondgebed
Kerkzaal
Aanvang: 19:30 uur.

Voorjaarsledenvergadering
Kerkzaal
Aanvang: 19:30 uur.

Inloop + lunch
Huiskamer
Aanvang: 10:00 uur.

Jeugdkamp
andere locatie

Jeugdkamp
andere locatie

Jeugdkamp
andere locatie

Grip op de Knip
Huiskamer
Aanvang: 19:30 uur.

Time-Out
Achterkamer
Aanvang: 19:30 uur.

Ichthus
Bovenzaal
Aanvang: 20:00 uur.

Gemeentebrief:
Vul hieronder uw e-mailadres in en ontvang automatisch elke week onze gemeentebrief.