logo VEG Kruiskerk Heerde

 

2016- Bij de maand september

Godsnamen in de bijbel:  THEOS

Dit keer valt er niet zoveel uit te leggen.

Het lijkt waarschijnlijk dat het Griekse woord theos, meervoud theoi, afgeleid is van het werkwoord 'theô' dat rennen van de juiste loopbaan betekent en vooral een doelgerichte beweging aangeeft.

Deze Griekse naam voor God is gelijkwaardig aan de Hebreeuwse Godsnaam Elohim en komt zo'n 1000 maal in het Nieuwe Testament voor.

In het Nieuwe Testament worden de drie personen van de goddelijke Drie-eenheid alle God, (Theos) genoemd.

De Vader is God: Johannes 20,17; 2 Petrus 1,17.
De Zoon is God: Johannes 1,1, Romeinen 9,5.
De Heilige Geest is God: Lucas 1,31-35; 1 Korintiërs 12,4-6.; Efeziërs 4,30.

In het Grieks, de taal waarin het NT is geschreven, komen we de Hebreeuwse  Godsnaam niet tegen, maar wordt in alle gevallen naast het woord theos (God) het woord kyrios (Heer) gebruikt.

Heel opmerkelijk is het wel, dat wanneer er oudtestamentische teksten in het NT worden aangehaald, waarbij deze teksten oorspronkelijk wel de Godsnaam (JHWH) bevatten, ze deze naam niet overnemen maar vertalen met theos of kyrios. Wat kan hiervoor de verklaring zijn?

De schrijvers van het NT hebben gebruik gemaakt van de Septuaginta, dat is de Griekse vertaling van het OT. De vertalers van de Septuaginta stonden voor hetzelfde probleem als de latere vertalers: Hoe vertaal je Gods Naam? In de Septuaginta heeft men er voor gekozen om die Naam te vervangen door een taaleigen woord.
Paulus werd uitgezonden naar de heidenen, in het bijzonder naar hen die Grieks spraken.

Zijn werk strekte zich uit over de gehele Grieks sprekende wereld. Hoe legde Paulus aan Griekse bekeerlingen uit wie de Vader was en wie de Zoon? Welke namen gebruikte hij met betrekking tot de Schepper? Het antwoord is, dat hij Griekse woorden gebruikte voor ’God’, ’Heer’, ’Christus’, het ’Woord’ en ’Jezus’. Dat werd het Griekse woord theos.

Gods eigen Naam JHWH te vertaalde hij met het Griekse woord kyrios dat ’Heer’ betekent.

Deze twee Griekse woorden – theos en kyrios – worden vele malen in de evangeliën en de brieven van het Nieuwe Testament aangetroffen, o.a. in de woorden van Jezus zelf!

Er bestaat geen enkel nieuwtestamentisch manuscript dat de gedachte ondersteunt dat de apostelen Hebreeuwse namen gebruikten voor God in hun gesprekken met de Grieken.

J.M. Weststrate

Komende week:
28
Time-Out
Achterkamer
Aanvang: 19:30 uur.

Ichthus
Bovenzaal
Aanvang: 20:00 uur.

Avondgebed
Kerkzaal
Aanvang: 19:30 uur.

INLOOP
Bovenzaal
Aanvang: 10:30 uur.

Crosspoint
Achterkamer
Aanvang: 09:45 uur.

Kerkdienst
Kruiskerk - B. van Dijklaan
Aanvang: 10:00 uur.

Muziekteam I oefent
Kerkzaal
Aanvang: 11:30 uur.

Muziekteam 2 oefent
Kerkzaal
Aanvang: 12:45 uur.

Kerkdienst
Kruiskerk - B. van Dijklaan
Aanvang: 19:00 uur.

Ichthus
Bovenzaal
Aanvang: 20:00 uur.

Gemeentebrief:
Vul hieronder uw e-mailadres in en ontvang automatisch elke week onze gemeentebrief.